!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stadgar


Här följer stadgarna i BRF 3:e Långgatan 32


Firma och ändamål


§ 1

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen 3:e Långgatan 32


§ 2

Föreningen har till ändamål att köpa huset och sedan främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare.


Särskilda bestämmelser


§ 3

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.


§ 4

Ordinarie föreningsstämma hålles en gång om året före juli månads utgång. (jfr §17)


Räkenskapsår


§ 5

Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari – 31 december.


Medlemskap


§ 6

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap § 10 bostadsrättslagen. Ansökan om inträde skall göras skriftligen.


§ 7

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen, så länge han innehar bostadsrätt. Anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen.


Avgifter


§ 8

För bostadsrätten utgående insats och årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämma.


För bostadsrätt skall erläggas årsavgift till bestridande av föreningens kostnader för den löpande verksamheten, samt för de i § 9 angivna avsättningarna. Årsavgiften fördelar efter bostadsrätternas andelstal. Årsavgift skall betalas sista vardagen före varje kalendermånads början eller på annan tid som styrelsen bestämmer.


Styrelsen kan besluta att ersättning för värme och varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten eller elektrisk ström skall erläggas efter förbrukning eller yta.


Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.


Överlåtelseavgift får maximalt uppgå till 2,5% av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.


Pantsättningsavgift får maximalt uppgå till 1% av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.


Avsättningar och användning av årsvinst


§ 9

Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll, s k yttre fond, skall göras årligen, senast från och med det verksamhetsår som infaller närmast efter slutfinansieringen av föreningens fastighet genomförts, med ett belopp motsvarande minst 0,3% av taxeringsvärdet för föreningens hus.


Den vinst som kan uppstå i föreningens verksamhet, skall balanseras i ny räkning.


Styrelse och revisorer


§ 10

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst tre suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie stämma till nästa ordinarie stämma hållits.


§ 11

Styrelsen konstituerar sig själv.


Styrelsen är beslutsför när antalet ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. Då för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande fordras enighet om besluten.


§ 12

Föreningens firma tecknas av förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening.


§ 13

Styrelse får förvalta föreningens egendom genom en av styrelsen utsedd förvaltare, vilken själv inte behöver vara medlem i föreningen.


Förvaltare skall inte vara ordförande i styrelsen.


§ 14

Utan föreningsstämmans bemyndigande får styrelsen eller firmatecknare, inte avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen får dock inteckna och belåna sådan egendom eller tomträtt.


§ 15

Styrelsen åligger:

Att avge redovisning över förvaltningen av förenigens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som skall innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning),


Att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret,


Att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, besiktiga föreningens fastighet samt inventera övriga tillgångar och i förvaltningsberättelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av särskild betydelse,


Att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisorernas berättelse skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt


Att senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarnas kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen.


§ 16

Minst en revisor väljs av ordinarie föreningsstämma till nästa ordinarie stämma hållits.

Revisorn åligger:

Att verkställa revision av föreningens räkenskaper och förvaltning samt


Att senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.


Föreningsstämma


§ 17

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året vid tidpunkt som framgår av § 4.


Extra stämma hålls då styrelsen eller revisorer finner skäl till det eller då minst en tiondel av samtliga röstberättigande skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.


Kallelse till föreningsstämma och andra meddelande till föreningens medlemmar skall tillställas medlemmarna. Kallelse till stämma skall tydligt ange de ärenden som skall förekomma på stämman. Denna skall utfördas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller postbefordran. Medlem som inte bor inom fastigheten skall skriftligen kallas under uppgiven eller annan för styrelsen känd adress.


Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.


§ 18

Medlem som önska få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.


§ 19

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden:

A, Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.

B, Val av ordförande vid stämman.

C, Val av justeringsman.

D, Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

E, Föredragning av styrelsens årsredovisning.

F, Föredragning av revisorernas berättelse.

G, Fastställande av resultat- och balansräkning.

H, Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

I, Fråga om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

J, Fråga om arvoden.

K, Val av styrelseledamöter.

L, Val av revisor.

M, Övriga ärenden vilka angivits i kallelsen.


På extra stämma skall, förutom punkterna A-D ovan, förekomma endast de ärende för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma.


§ 20

Vid stämma fört protokoll skall senast inom tre veckor tillställas medlemmarna.


§ 21

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt, har de emellertid tillsammans en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.


Medlem får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud som antingen skall vara medlem i föreningen, äkta make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombudet skall förete skriftlig och dagtecknad fullmakt.


Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.


Omröstning vid föreningsstämma sker öppet om inte närvarande röstberättigad påkallar sluten omröstning.


Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträds av ordföranden.


De fall – bland annat fråga om ändring av dessa stadgar – där särskild röstövervikt erfordras för giltighet av beslut behandlas i 9 kap 16, 19, 23 § i bostadsrättslagen.


Upplåtelse och övergång av bostadsrätt


§ 22

Bostadsrätt upplåtes skriftligen och undertecknas av parterna och får endast upplåtas åt medlem i föreningen. Upplåtelsehandlingen skall ange parternas namn, den lägenhet som upplåtelse avser, ändamålet med upplåtelsen samt de belopp som skall betalas om insats och årsavgift. Om upplåtelseavgift skall uttas, skall även den anges.


§ 23

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljare och köpare. I avtalet skall den lägenhet som överlåtelsen avser samt köpeskillingen anges. Motsvarande skall gälla vid byte eller gåva. Överlåtelse som inte uppfyller dessa föreskrifter är ogiltig. Avskrift av överlåtelseavtal skall tillställas styrelsen.


§ 24

Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller antas till medlem i föreningen. En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten överlåtits till vägras medlemskap i föreningen.


En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan styrelsens samtycke genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till bostadslägenhet.


Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättsinnehavare får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Efter tre år från dödsfallet, får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvskifte eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, får bostadsrätten sälja på offentlig auktion för dödsboets räkning.


§ 25

Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen om de villkor som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.


En juridisk person som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen.


Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make får maken vägras inträde i föreningen endast om maken inte uppfyller föreningens villkor. Detsamma gäller också när en bostadsrätt till en bostadslägenhet övergått till någon annan närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren.


Ifråga om förvärv av andel i bostadsrätt äger första och tredje styckena tillämpning endast om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av sådana sambor på vilka lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem eller lagen (1987:813) om homosexuella sambor skall tillämpas.


§ 26

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen anmana innehavaren att inom sex månader från anmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Iakttas inte tid som angetts i anmaningen, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för förvärvarens räkning.


Avsägelse av bostadsrätt


§ 27

En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen. Avsägelse skall göra skriftligen hos styrelsen.


Vid avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senaste månadsskifte som angetts i denna.


Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter


§ 28

Bostadsrättshavare skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken/uteplats om sådan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är också skyldig att följa de anvisningar styrelsen meddelat rörande den allmänna utformningen av marken.


Bostadsrättshavaren svarar sålunda för lägenhetens

• väggar, golv och tak,

• inredning och utrustning, inklusive svagströmsanläggningar, ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el som föreningen försett lägenheten med till de delar dessa befinner sin inne i lägenheten. I fråga om radiatorer svarar bostadsrättshavaren dock endast för målning.

• golvbrunnar, eldstäder, rökgångar, inner- och ytterdörrar samt glas och bågar i fönster.


Föreningen svarar sålunda för

• radiatorer och stamledningar för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el; ifråga om stamledning för el svarar föreningen fram till lägenhetens säkringstavla,

• målning av yttersidorna av fönster och ytterdörrar samt i förekommande fall kittning.

• reparation med anledning av brand eller rörledningsskada i lägenheten, dock inte om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som utför arbete där för hans räkning.


I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som nu sagts endast som bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.


Är bostadsrättslägenheten försedd med balkong, terrass, mark/uteplats eller med egen ingång, åligger det bostadsrättshavaren att svara för renhållning och snöskottning.


Föreningen får åta sig att utföra sådan underhållsåtgärd som enligt vad ovan sagts bostadsrättshavaren skall svara för. Beslut härom skall fattas på föreningsstämma och får avse åtgärder som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus, som berör bostadsrättshavarens lägenhet.


Om ohyra förekommer i lägenheten skall motsvarande ansvarsförsäkring gälla som vid brand eller rörledningsskada.


§ 29

Det åligger bostadsrättshavaren att teckna och vidmakthålla hemförsäkring och s k tilläggsförsäkring.


§ 30

Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Förändring innebär också att ta bort eller bygga om originalinredning som köksstommar, stuckatur, lister och så vidare.


§ 31

Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten och andra delar av fastigheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall rätta sig efter de särskilda regler föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som hör till hans hushåll eller gästar honom elelr av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.


Gods som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller skäl kan tänkas vara behäftad med ohyra får inte föras in i lägenheten.


§ 32

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svara för.


§ 33

En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke.


Om styrelsen inte lämnar sitt samtycke till bostadsrättshavare, som under viss tid inte har tillfälle att använda sin bostadslägenhet, får denna upplåta lägenheten i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning at vägra samtycke. Tillstånd kan begränsas till en viss tid och förenas med villkor.


§ 34

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.


§ 35

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.


Förverkandeanledningar


§ 36

Nyttjanderätt till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning

1. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift utöver två vardagar efter förfallodagen,

2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,

3. om lägenheten används i strid med § 34 och § 35,

4. om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten, eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrättar styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,

5. om lägenheten på annat sätt vanvårdats eller om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand åsidosätter något av vad som enligt § 31 skall iakttas vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättshavare.

6. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt § 32 och han inte kan visa en giltig ursäkt för detta,

7. om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går ut över det han skall göra enligt bostadsrättslagen och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs samt

8. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utför eller i vilken inte oväsentligt del ingår i brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.


Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger i bostadsrättshavaren till last av ringa betydelse.


Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket punkter 2-3 eller 5-7 får ske endast om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål.


Ifråga om en bostadslägenhet får uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket punkt 2 inte heller ske om bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad.


Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till ersättning för skada.


Övriga bestämmelser


§ 37

Vid föreningens upplösning skall förfaras enligt 9 kap 29 § bostadsrättslagen. Behållna tillgångar skall fördelas mellan bostadsrättshavarna efter lägenheternas insatser.


§ 38

Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar