!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

A-Ö

 

 

 

 

 

 

A

Adressändring
För adressändring ring 020 - 97 98 99.
Andrahandsupplåtelse/Andrahandsuthyrning
Det finns vissa möjligheter att hyra ut lägenheten i andra hand. Uthyrning måste godkännas av styrelsen.


Förutsättning för att hyra ut sin lägenhet i andra hand är följande:
 • Att söka tillstånd av styrelsen
 • Att hyreskontrakt skrivs med hyresgästen
 • Att besittningsskyddet för hyresgästen avtalas bort. Formulär för detta finns hos hyresnämnden.

Lägenheten kan hyras ut av ”synnerliga skäl” vilka anses vara:
 • Studier på annan ort
 • Arbete på annan ort
 • Utlandstjänstgöring.

Vid annan anledning än ovanstående prövar styrelsen skälen. Styrelsen skall godkänna andrahandshyresgästen innan inflyttning. Däremot är det fortfarande bostadsrättsinnehavaren som är ansvarig för att månadsavgiften betalas i tid, samt ansvarig för vad som händer med lägenheten och eventuella störningar. Lägenheten får ej hyras ut i andra hand utan styrelsens godkännande.
Vid eventuella frågor – hör av dig till styrelsen.

Avfall

Inget avfall får läggas bredvid befintliga kärl utan skall sorteras enligt nedan. Bortforsling av grovavfall och övrigt (farligt) ansvarar den enskilde medlemmen och hyresgästen personligen för.

 • Biologiskt köksavfall (komposterbart),
  Matavfall lägger du i de speciella kompostpåsarna i papper som har delats ut. Papperspåsen slänger du sedan i sopkärlet märkt med kompostsymbolen.
  Obs! Aldrig med någon plastpåse om.

  Tidningar (Dags- och veckotidningar, broschyrer, skrivpapper m.m.),
  Sorteras in i separat tidningskärl.
  Obs! Ej papperskassar, vaxat, inplastat eller smutsigt papper.

  • Kartong/Wellpapp,
  Förpackningar av wellpapp lägger du tillplattade, tomma, rena och torra i wellstödet.

  Färgade och ofärgade glasförpackningar,
  Flaskor och glasburkar av färgat respektive ofärgat glas lägger du tomma, rena och torra i respektive glaskärl.
  Obs! Ej kapsyler, lock, spegelglas, glasrutor eller glödlampor. Inte föremål av keramik och porslin.

  Restavfall,
  Det avfall som inte kan återvinnas och ej kan sorteras enligt ovan slänger du i de två gråa restavfallskärlen.

  Obs! Kärlen är dimensionerade för enbart mindre mängder restavfall, större mängder klassas som grovavfall (se nedan) för att undvika att kärlen fylls upp av enskild medlem/hyresgäst.
  Grovavfall forslar du själv bort till någon av återvinningscentralerna i Göteborg.

  Telefon 61 15 00.

  www.kretslopp.goteborg.se

  Exempel på grovavfall,
  • Större mängder wellpapp, stora emballage i papper/wellpapp/frigolit, julgranar, trasiga möbler, gamla cyklar, trädgårdsmöbler eller annat hushållsavfall som inte kan slängas i vanliga restavfallsbehållaren.

  Andra exempel på (farligt) avfall som inte får lämnas i trappuppgång / vind / gård / soputrymme är,

  • Alla typer av farligt/miljöfarligt och giftigt avfall.
  • Elektronik, det vill säga allt med sladd eller batteri.
  • Kyl och frys.
  • Vitvaror.
  • Bildäck.
  • Säckar med avfall.
  • Bygg- och rivningsmaterial.
  • Färgburkar.

  Sådant avfall måste du själv lämna till någon av återvinningscentralerna i Göteborg..
  Kretsloppskontoret har ansvaret för hushållsavfallet i Göteborg.

  Mer information hittar du på via www.kretslopp.goteborg.se eller via Kretsloppskotorets kundservice på telefon 031-61 15 00.

  Återvinningsstationer i Linnéstaden finner du under Avfallsstationer.


B

Badrum och toalett
Avloppen i huset och i området är känsliga system. Det är inte tillåtet att spola ner bomull, tops, tamponger och andra främmande material och föremål. För att förhindra vattenskador är det viktigt att golvbrunnen rensas regelbundet. Orsakar man stopp blir man ersättningsskyldig för den utryckning som måste göras.

Vi kan alla hjälpa till att hålla nere våra driftskostnader, genom att inte slösa med vatten och energi.

Brand
Vid brand utgör trapphusen utrymningsvägar. Det är därför förbjudet att hindra framkomligheten genom att ställa cyklar, möbler, m.m. i källarutrymmen och i trapphusen.

Brandvarnare
Samtliga boende rekommenderas att alltid ha fungerande brandvarnare.

C

Cyklar
Uppställes i de cykelställ som finns. Det finns även cykelrum i källaren. Använder du inte din cykel under längre perioder, vänligen ställ ner den i cykelkällaren.

D


E

El i lägenheterna
Föreningen har underhållsansvar för elsystemet i lägenheten. Vill man göra några ändringar skall detta som vid alla elarbeten göras på ett fackmannamässigt sätt. Vid strömavbrott i lägenheten kontrollera först om det bara berör din lägenhet. Om det bara är en lägenhet så beror det troligen på att någon säkring eller jordfelsbrytaren i lägenheten har löst ut. Att jordfelsbrytaren löser ut beror vanligtvis på att någon felaktig utrustning har kopplats in. Då löser jordfelsbrytaren ut som en säkerhetsåtgärd. Koppla ur den utrustning du senast kopplade in och återställ jordfelsbrytaren.

Elleverantör
Nordic Elförsörjning AB är den nätleverantör som förser byggnaden med energi.

Entrén
Entrédörr och dörrar till allmänna utrymmen får inte lämnas öppna.

F

Fastighetsskötsel
För fastighetsskötsel har föreningen avtal med Wira fastighetsskötsel. Kontaktperson Janne Ragnemar Tel: 031-19 17 08. Telefontid vardagar 09:00-11:00.

Felanmälan
Eftersom vi gemensamt äger våra hus kan vi slippa många onödiga kostnader genom att vara rädda om våra gemensamma tillgångar. Uppstår någon skada skall vi genast anmäla detta till någon i styrelsen. Om något som föreningen ansvarar för är trasigt eller felaktigt i fastigheten som t.ex. glödlampor i trapphus/källare, utrustningen i tvättstugorna anmäls detta till Wira fastighetsskötsel.

Numret till Wira Fastighetsskötsel AB:
Kontaktperson Janne Ragnemar Tel: 031-19 17 08.
Telefontid vardagar 09:00-11:00.

Vid akuta allvarliga fel kvällar och nätter kan du ringa till SOS Alarm, telefonnummer:
Om felet inte är föreningens ansvar att åtgärda kan medlemmen få stå för SOS Alarms kostnad. Försök dock alltid kontakta styrelsen först. Aktuella telefonnummer till styrelsen delas ut efter varje årsstämma.

Fester

Också när du har fest gäller regeln om att det ska vara lugnt och tyst i huset mellan 23.00-07.00. Men har du förstående grannar kan du kanske har mer ljudliga kalas någon enstaka gång. Prata gärna med dina grannar före festen eller sätt upp ett meddelande på anslagstavlan.

Fönster och balkonger
Skaka inte mattor från fönster och balkonger.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och hålls en gång om året. En kallelse går ut till samtliga medlemmar 2-4 veckor före stämman. På stämman har en medlem per lägenhet rösträtt. Det gångna årets verksamhet granskas och man behandlar förslag från både styrelse och enskilda medlemmar. Stämman väljer styrelse, revisorer och representanter samt tas beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Till stämman kan medlemmarna lämna in motioner och dessa ska då vara styrelsen tillhanda senastXXXX
Ju tidigare motionen lämnas in, desto större möjlighet att den hinner behandlas mer ingående.

En extrastämma kan utlysas av styrelsen, revisorn eller minst 10 % av de röstberättigade medlemmarna för att behandla en specifik fråga. Kallelsen till en extrastämma ska delas ut till samtliga medlemmar senast 1 vecka före stämman.

Förråd
Varje lägenhet har tillgång till ett förråd på vinden. Lås till respektive förråd svarar bostadsrätts-innehavaren för. Alla förråd ska vara låsta även om de inte används.

Förvaltning
Att driva en bostadrättsförening kräver mer arbete än styrelsen kan klara av på sin fritid. Därför har föreningen en förvaltning som svarar för ekonomi och fastighetsskötsel. Revisorsringen AB och Wira Fastighetsskötsel AB.

Försäljning av bostadsrättslägenhet
Se överlåtelse.

G

Gemensamma utrymmen, entréer och trapphus
Cyklar, barnvagnar eller andra privata tillhörigheter får inte ställas vid entréer,
i trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Det är ur brandskyddssynpunkt och
även av skötselmässiga skäl viktigt att denna regel följs. Det är inte heller tillåtet att placera föremål i källare eller förrådsgångar.

H

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg
Vi rekommenderar varje medlem att ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Är du osäker - kontrollera i ditt försäkringsbrev eller ring ditt försäkringsbolag!
Att inte ha ett tillräckligt försäkringsskydd kan komma att kosta dig avsevärda belopp vid en olycka.

Hemsida
Kom gärna med synpunkter på hur vi kan förbättra och utveckla föreningens hemsida.

Husdjur


Har man husdjur skall man se till att dessa inte stör eller förorenar. De får inte rastas i området. Plocka upp djurens spillning. Hundar får inte vistas lösa på gården.


I
J
K

Kallelse
Se föreningsstämma.

Köksfläkt


Det är inte tillåtet att koppla köksfläkt till frånluftventilen, då husets ventilation sköts med självdrag. Andra typer av fläktar anslutna till ventilationen är däremot inte tillåtna, eftersom dina grannar då skulle få det mesta av matoset! Detta gäller även badrummets ventilation. Fristående kolfilterfläkt får användas.

L

Lägenhet
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för det inre underhållet av lägenheten medan bostadsrättsföreningen ansvarar för resten. Det finns ingen inre fond för lägenhetsreparationer så som tapeter, färg dyl.

Länkar:
www.kretslopp.goteborg.se

www.renova.se

www.goteborg.se

www.vasttrafik.se

www.gulasidorna.se

www.hitta.se

Cykelkarta: www.stadskartan.se/start/karta.asp?kartid=2588&cityid=9092&streetid=0

M

Musik
De flesta gillar musik. Men smaken är olika. Grundregeln är att bara man själv ska höra sin musik, TV och andra ljud. Att alltid vara hänsynsfull är ju en självklarhet, men mellan 23.00 och 07.00 råder fullständig ro i fastigheten. Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa. Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller på gården.
Maskininstallationer
Kontakta styrelsen vid inkoppling av större maskiner som kräver avstängning av vatten eller el.

Medlemmarnas ansvar och skyldigheter
Som medlemmar ansvarar vi gemensamt för trivsel och ordning. Skyldigheten omfattar din lägenhet, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att bostadsrättsföreningen för blir en trivsam fastighet. Det är angeläget att DU som medlem tar ditt ansvar genom att engagera dig i föreningsmöten, i styrelsearbete samt övriga frågor av gemensamt intresse. Aktiva och engagerade medlemmar är en förutsättning för att föreningen och därmed boendet skall fungera på ett bra och trivsamt sätt. Som medlem ansvarar du även för din familj och dina gäster. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand.
Miljöstation
Kontakta Kretsloppskontoret för information om närmaste miljöstation, webbadress, www.kretslopp.goteborg.se På miljöstationen kan du slänga ditt miljöfarliga avfall som t.ex. bilbatteri och kemikalier.

Månadsavgift
Månadsavgiften betalas via utdelade avier i förskott, månadsvis. För ekonomisk förvaltning står Revisorsringen AB.


N

Nycklar
Nya nycklar tillverkas och distribueras mot en summa på 200 sek, för medlemmar och förstahandshyresgäster.


O
P

Piskställ
Piskställ finns på gården.

Portkod


Portkoden till föreningens samtliga uppgångar är till för föreningens medlemmar samt för utdelning av post och reklam.


Q
R

Rökning
Många är allergiska mot och störs av tobaksrök. Rökförbud råder därför i samtliga gemensamma utrymmen och på balkongerna samt i närheten av fastigheten, eftersom röken lätt tränger in till grannen genom ventilerna. Undvik därför rökning direkt utanför entréer och släng inga fimpar på gården.

S

Skadedjur
Skadedjur och skadeinsekter som råttor, möss, getingar, myror och andra kryp är inte trevliga. Kontakta styrelsen om du drabbats. Gäller det din lägenhet ligger ansvaret på dig. www.anticimex.se


Stöld

Anmäl alltid inbrott/stöld till föreningens styrelse.

Störande grannar
Riktlinjen inom föreningen är att störande ljud ska undvikas efter 23:00. I de fall medlem upplever störande ljud bör du kontakta din störande granne och informera om problemet. Om problemet fortsätter bör du kontakta styrelsen.

Sopor
Sopor och dyl. skall vara väl inslagna när de läggs i soptunnorna. Tidningar, glas etc. skall läggas i särskilda, därför avsedda, behållare. Bortforslande av skrymmande föremål, grovsopor, ansvarar medlemmar och hyresgäster personligen för.

Styrelsen


De medlemmar som fått förtroendet att ingå i styrelsen, leder föreningens verksamhet. Styrelsen har ansvar för att åtgärder som för föreningens verksamhet blir vidtagna.

Sophantering
Se Avfallshantering

T

Trappstädning
Wira Fastighetsskötsel AB städar trapphusen.

Trivsel
Tänk på att ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att vi anpassar ljudvolymen i lägenheten så att vi inte stör. Detta är speciellt viktigt mellan kl. 23.00 och 07.00.

Tvättstuga
Det finns 1 tvättstuga i föreningen, ingång via gården. Tvättstugan bokas med hjälp av ett personligt lås på tavlan. Observera att endast en tvättid får bokas åt gången. Torkmöjligheterna som finns är torktumlare samt torkskåp. Det är tillåtet att tvätta på någon annans tvättid om den som bokat inte påbörjat sin tvättid inom en halvtimme om vederbörande inte satt upp en lapp. Golvytor och maskiner skall lämnas väl rengjorda. Rengör tvättmedelsfack och filter till torktumlare.

U

Underhåll och reperationer i lägenheten
Du svarar själv för underhåll av lägenheten och får i princip inreda den efter eget önskemål. Vill man göra större förändringar t.ex. flytta väggar eller ta upp dörröppningar krävs tillstånd från styrelsen. Detta gäller förändringar som påverkar installationer för el, vatten, värme.

Observera
• att fasta elinstallationer skall utföras av behörig installatör
• att fasta vatten- och avloppsinstallationer skall utföras av behörig rörfirma.

Samtliga ovanstående installationer skall utföras fackmannamässigt samt att underhåll utföres regelbundet enligt fabrikants anvisningar, i annat fall kan gällande försäkring sättas ur kraft, varvid bostadsrättsinnehavaren får svara för skadekostnad.


Utträde ur föreningen


En medlem som upphör att vara bostadsrättsinnehavare anses ha utträtt ur föreningen.

V

Ventilation
I fastigheten finns endast självdrag. I kök är kolfilterfläktar tillåtna. Andra typer av fläktar anslutna till ventilationen är däremot inte tillåtna, eftersom dina grannar då skulle få det mesta av matoset! Detta gäller även badrummets ventilation.


W
X
Y
Z


Å

Återvinningsstation
I Linnéstaden finns återvinningsstationer på följande platser:

Masthugget:
Vegagatan19
Bangatan 54
Bockhornsgatan 2
Jungmansgatan 14
Kjellmansgatan 7
Repslagaregatan 7

Annedal:
Seminariegatan 6
Seminariegatan 20
Haga:
Haga Kyrkogata 6

På återvinningsplatserna finns behållare där du kan lämna:

FÖRPACKNINGAR AV OFÄRGAT GLAS:
dvs flaskor och burkar. Inte keramik, porslin, speglar, glasrutor eller glödlampor.
Ta bort kapsyler och lock som läggs i plast- eller metallbehållaren.
Återvunnet glas smälts ner och blir nya glasprodukter.

FÖRPACKNINGAR AV FÄRGAT GLAS:
dvs flaskor och burkar. Inte keramik, porslin, speglar, glasrutor eller glödlampor.
Ta bort kapsyler och lock som läggs i plast- eller metallbehållaren.
Återvunnet glas smälts ner och blir nya glasprodukter.

FÖRPACKNINGAR AV HÅRDPLAST:
dvs dunkar, flaskor och burkar. Återvunnen plast används som råvara
till nya plastprodukter exempelvis bullerplank och blomkrukor.
De mjuka plastförpackningarna tex plastpåsar, plastfolie, plastband
eller snören skall läggas bland hushållsavfallet.
Mjukplasten bidrar till produktion av fjärrvärme och el.

FÖRPACKNINGAR AV METALL:
dvs konservburkar, aluminiumburkar, aluminiumformar, kapsyler och
värmeljusformar. Förpackningar som inte kan rengöras tex kaviartuben
får ha sitt lock på. Lägg inte burkarna i varandra, det försvårar sorteringen.
Återvunna förpackningar blir nya metallprodukter tex armeringsjärn eller motordelar.

FÖRPACKNINGAR AV KARTONG:
dvs förpackningar som består till minst hälften av papper, papp eller wellpapp.
Cornflakespaket, sockerpåsar, papperspåsar, och kassar etc.
Även mjölkpaket, tvättmedelspaket och aluminiumbelagda juicepaket kan återvinnas!
Allt ska vara rent och ursköljt. Återvunna förpackningar blir till nya kartonger.

TIDNINGAR:
dvs dagstidningar, veckotidningar, broschyrer kataloger och rit- och skrivpapper.
Inte nedsmutsat, vaxat eller plastat papper. Lägg tidningarna löst i behållaren.
Pappkasse läggs i behållaren för förpackning av kartong.
Återvunnet papper blir papper på nytt.

BATTERIER:
dvs alla slags små batterier. Bilbatterier och andra batterier som inte
går in i lådan lämnas till återvinningscentraler eller miljöstation


Ä

Ö

Överlåtelse av bostadsrätt
Överlåtelse av bostadsrätt sker vid försäljning av bostadsrätten, vid arv, gåva eller av annan anledning, då bostadsrätten ska övergå från en medlem till en annan, helt eller delvis. Överlåtelsen blir giltig först i och med att köparen beviljats medlemskap i föreningen. Fram till dess är det säljaren som ska betala månadsavgifter till föreningen. Om köparen inte beviljas medlemskap är överlåtelsen ogiltig.
Affären görs upp när säljare och köpare är överens, och en kopia på köpeavtalet skickas till bostadsrättsföreningen tillsammans med ansökan om medlemskap i föreningen.

Överlåtelseavgift kommer att tas ut enligt bostadsrättsföreningens stadgar. Den ska täcka föreningens arbete vid övergången av en bostadsrätt. Beloppet, som tas ut av säljaren, motsvarar högst 2,5% av det gällande basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

Pantsättningsavgift kommer att tas ut enligt bostadsrättsföreningens stadgar. Den ska täcka föreningens arbete vid pantsättning av bostadsrätt. Beloppet, som tas ut av köparen, motsvarar högst 1 % av det gällande basbeloppet.