!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

def

D

E

El i lägenheterna
Föreningen har underhållsansvar för elsystemet i lägenheten. Vill man göra några ändringar skall detta som vid alla elarbeten göras på ett fackmannamässigt sätt. Vid strömavbrott i lägenheten kontrollera först om det bara berör din lägenhet. Om det bara är en lägenhet så beror det troligen på att någon säkring eller jordfelsbrytaren i lägenheten har löst ut. Att jordfelsbrytaren löser ut beror vanligtvis på att någon felaktig utrustning har kopplats in. Då löser jordfelsbrytaren ut som en säkerhetsåtgärd. Koppla ur den utrustning du senast kopplade in och återställ jordfelsbrytaren.

Elleverantör

Nordic Elförsörjning AB är den nätleverantör som förser byggnaden med energi.

Entrén

Entrédörrar och dörrar till allmänna utrymmen får inte lämnas öppna.

F

Fastighetsskötsel
Styrelsen har för tillfället ansvar för fastighetens skötsel och tekniska support. Kontakta därför någon i styrelsen för hjälp och vid frågor.

Felanmälan
Eftersom vi gemensamt äger våra hus kan vi slippa många onödiga kostnader genom att vara rädda om våra gemensamma tillgångar. Uppstår någon skada skall vi genast anmäla detta till någon i styrelsen. Om något som föreningen ansvarar för är trasigt eller felaktigt i fastigheten som t.ex. glödlampor i trapphus/källare, utrustningen i tvättstugorna anmäls detta till någon i styrelsen.

Vid akuta allvarliga fel kvällar och nätter kan du ringa till SOS Alarm, telefonnummer:XXXX
Om felet inte är föreningens ansvar att åtgärda kan medlemmen få stå för SOS Alarms kostnad. Försök dock alltid kontakta styrelsen först. Aktuella telefonnummer till styrelsen delas ut efter varje årsstämma.

Fester

Också när du har fest gäller regeln om att det ska vara lugnt och tyst i huset mellan 22.00-07.00. Men har du förstående grannar kan du kanske har mer ljudliga kalas någon enstaka gång. Prata gärna med dina grannar före festen eller sätt upp ett meddelande på anslagstavlan.

Fönster och balkonger
Skaka inte mattor från fönster och balkonger.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och hålls en gång om året. En kallelse går ut till samtliga medlemmar 2-4 veckor före stämman. På stämman har en medlem per lägenhet rösträtt. Det gångna årets verksamhet granskas och man behandlar förslag från både styrelse och enskilda medlemmar. Stämman väljer styrelse, revisorer och representanter samt tas beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Till stämman kan medlemmarna lämna in motioner och dessa ska då vara styrelsen tillhanda senast maj månad.
Ju tidigare motionen lämnas in, desto större möjlighet att den hinner behandlas mer ingående.

En extrastämma kan utlysas av styrelsen, revisorn eller minst 10 % av de röstberättigade medlemmarna för att behandla en specifik fråga. Kallelsen till en extrastämma ska delas ut till samtliga medlemmar senast 1 vecka före stämman.

Förråd
Varje lägenhet har tillgång till ett förråd i källaren. Lås till respektive förråd svarar bostadsrätts-innehavaren för. Alla förråd ska vara låsta även om de inte används.

Förvaltning
Att driva en bostadrättsförening kräver mer arbete än styrelsen kan klara av på sin fritid. Därför har föreningen en ekonomiska förvaltare som heter Deloitte (belägna i Östersund) och samt en revisor på BoRevision (belägna i Göteborg).

Kontakt till Deloitte:

Tel +46 (0)75 246 46 20, Fax: +46 (0)75 246 45 60

Telefontid vardagar 9.00-12.00

backoffice@deloitte.se

Försäljning av bostadsrättslägenhet
Se överlåtelse.


Uppdaterad 2014-07-03 av Lena Herrströmer Bengtsson